Steinar stokka

Steinar Stokka
sst@aktiv.no – 46 59 59 69

Aktiv logo
Andreas Rage

Andreas Rage
andreas@aktiv.no – 93 49 41 15

Aktiv logo

Utbygger

Forretningsfører